Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Η διαγνωστική προσέγγιση της στυτικής δυσλειτουργίας

Γράφει ο Δρ. Πέτρος Δ. Θάνος  
             Χειρουργός Ουρολόγος

Από το περιοδικό « ΕΓΩ ,WEEKLY »
Η διαγνωστική προσέγγιση περιλαμβάνει το ιστορικό του ασθενούς (πολύτιμη η χρήση ειδικών ερωτηματολογίων όπως o διεθνής δείκτης στυτικής λειτουργίας ΙΙΕF), την εκτίμηση του ψυχολογικού του προφίλ, την κλινική εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο με γενικές εξετάσεις αίματος (σάκχαρο, λιπίδια) και ειδικές, όπως η μέτρηση συγκεκριμένων ορμονών (FSH, LH, Προλακτίνη, Τεστοστερόνη). Βασίζεται δε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που στηρίζονται στην πρόκληση στυτικών επεισοδίων με τη χρήση αγγειοδιασταλτικών ουσιών και τον έλεγχο αυτών. Αυτές είναι η δυναμική σκληρομετρία πραγματικού χρόνου (RT Rigiscan) και το Doppler υπερηχογράφημα των πεϊκών αρτηριών.
Πολύτιμη είναι η μελέτη των νυκτερινών στύσεων (NPT), των αντανακλαστικών, δηλαδή, στυτικών επεισοδίων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του βαθέως ύπνου. Αυτές, έχοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (αριθμό, διάρκεια, σκλητότητα) και εκφράζοντας την ομαλή ή όχι λειτουργία του στυτικού μηχανισμού ανεξαρτήτως ψυχογενών ερεθισμάτων, μπορούν να θέσουν τη διαφορική διάγνωση μεταξύ ψυχογενούς και οργανικής διαταραχής. Έτσι ελέγχεται πλήρως ο ασθενής με σκοπό αφενός μεν την αποκάλυψη και θεραπεία ασθενειών που κρύβονται πίσω ή προκαλούν τη στυτική δυσλειτουργία αφετέρου δε την αντιμετώπιση του στυτικού προβλήματος.

Doppler - Τriplex πέους

Ο υπερηχο-τομογραφικός έλεγχος συνοδευόμενος από  έγχρωμο Doppler - Τriplex πέους μετά από έγχυση αγγειοδραστικής ουσίας δίνει την απάντηση. Καθορίζει αν η στυτική δυσλειτουργία οφείλεται σε οργανικά αίτια αφού υπολογίζει με μεγάλη ακρίβεια την αρτηριακή και φλεβική επάρκεια ή ανεπάρκεια αντίστοιχα , την μέγιστη συστολική πίεση (PSV),  την τελοδιαστολική πίεση (EDV), τον δείκτη RI (resistive index), την διάμετρο των σηραγγωδών αρτηριών του πέους καθώς και την μεταβολή των σηραγγωδών σωμάτων πριν και κατά την στύση.
Είναι πολύ σημαντική η εξέταση αυτή διότι μπορεί ν αποκλείσει άμεσα τον ψυχολογικό παράγοντα ή αν συνυπάρχει. Εφ όσον γίνει η εξέταση αυτή πολλές φορές δεν χρειάζεται να γίνουν όλες οι εξετάσεις που αφορούν την το πρόβλημα (αιματολογικές κ.α.) διότι δείχνει πιο είναι το πρόβλημα και μάλιστα αν το αίτιο είναι αγγειακής αιτιολογίας , πολύ σημαντικό για τον Ειδικό Ουρολόγο. Η εξέταση γίνεται σε χώρο ιατρείου, φυσικά είναι απεικονιστική (όπως ο υπέρηχος ) και ανώδυνη, σύντομη και πάνω απ όλα εύστοχη, αποτελεσματική και σίγουρη στην απάντηση που δίνει.

Ο προσδιορισμός της αγγειακής ανεπάρκειας ως αίτιου στυτικής δυσλειτουργίας με το έγχρωμο Doppler

Σκοπός : Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός της συχνότητας της αγγειακής ανεπάρκειας με τη βοήθεια του έγχρωμου Doppler μετά την ένεση αγγειοδραστικής ουσίας, ως αιτίου στυτικής δυσλειτουργίας σε δύο ηλικιακές ομάδες ασθενών.
Yλικό και μέθοδος : Aπό τον Απρίλιο του 2007 έως τον Απρίλιο του 2008, 76 ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή στυτική δυσλειτουργία ηλικίας 25-69 έτών (μ.ο 47 έτη) υποβλήθηκαν σε έγχρωμο Doppler για τη διερεύνηση του αιτίου. Οι ασθενείς χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες με βάση την ηλικία τους. Στην πρώτη ομάδα (Α) περιλαμβάνονταν 25 ασθενείς ηλικίας 25-45 ετών και στη δεύτερη (Β) 51 ασθενείς ηλικίας 45-69. Και στις δύο ομάδες οι ασθενείς έπασχαν από  στυτική δυσλειτουργία  πάνω από δύο έτη. Κανείς από τους 76 ασθενείς δεν έπασχε από νευρολογική νόσο και δεν παρουσίαζε χαμηλές τιμές τεστοστερόνης. Η διαγνωστική προσέγγιση περιελάμβανε κλινική εξέταση, πλήρη εργαστηριακό και ορμονικό έλεγχο, υπερηχοτομογραφικό έλεγχο πέους και έγχρωμο Doppler σηραγγωδών αρτηριών  μετά την έγχυση 20 μgr αλπροσταδίλης. Έγινε προσδιορισμός της διαμέτρου των σηραγγωδών αρτηριών καθώς και της συστολικής(PSV), τελοδιαστολικής (ΕDV) ταχύτητας ροής των σηραγγωδών αρτηριών και του δείκτη αντίστασης (R.I.). 

Αποτελέσματα : Στην ομάδα Α η μέση μέγιστη συστολική ταχύτητα ροής (mPSV) υπολογίσθηκε σε 35,02 cm/s , η μέση τελοδιαστολική ταχύτητα ροής(EDV) σε 4,2 cm/s και ο δείκτης αντίστασης (R.I) σε 0,88. Στην ομάδα Α μόνο το 12% παρουσίαζε ήπια αρτηριακή ανεπάρκεια, ενώ κανείς ασθενής δεν παρουσίαζε φλεβική διαφυγή. Στην ομάδα B η μέση μέγιστη συστολική ροή ήταν 32,1 cm/s , η τελοδιαστολική  4,52 cm/s και ο δείκτης αντίστασης R.I=0,86. Στην ομάδα αυτή 19,6% των ασθενών παρουσίαζε ήπια αρτηριακή ανεπάρκεια, 5,9% σοβαρή αρτηριακή ανεπάρκεια , 7,84% φλεβική διαφυγή  και 9,8% νόσο Peyronie χωρίς επίδραση στις τιμές.

Συμπεράσματα: Παρά το γεγονός, ότι μετά την επιλογή των ασθενών και στις δύο ομάδες, η πιθανότερη αιτία μέτριας ως σοβαρής στυτικής δυσλειτουργίας από οργανικής πλευράς, θα ήταν αγγειακή διαταραχή, κάτι τέτοιο δεν αποδείχθηκε, ιδιαίτερα στην ομάδα A, όπου παρατηρήθηκε μετρίου βαθμού αρτηριακή ανεπάρκεια  μόνο σε τρεις ασθενείς, ενώ φλεβική διαφυγή σε κανέναν. Στην ομάδα B βέβαια παρατηρήθηκε μεν αρκετά συχνότερα αρτηριακή ανεπάρκεια (25,5% εκ των οποίων μόνο 5,9 % σοβαρή) και φλεβική διαφυγή (7,84), όπως αναμένονταν, αλλά σίγουρα επί συνόλου η αγγειακή διαταραχή δεν ήταν η κύρια αιτία της στυτικής δυσλειτουργίας τους. Συνεπώς η αγγειακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα μικρό ποσοστό αιτιολογίας εγκατεστημένης μέτριας και σοβαρής στυτικής δυσλειτουργίας σε μη νευρολογικούς ασθενείς με φυσιολογικό ορμονικό profile ιδίαιτερα στις νεώτερες ηλικίες.
Άρα η ψυχολογική υποστήριξη από τον ειδικό και ο περιορισμός της υπερβολικής χορήγησης αναστολέων της 5 φωσφοδιεστεράσης είναι θέματα, που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Μεγάλο λάθος φταίνε όλοι!

Είναι μεγάλο λάθος να γίνεται λήψη φαρμάκων για το πρόβλημά σας, για το πρόβλημα της στύσης χωρίς να γίνει ο παραπάνω έλεγχος. Επιβάλλεται η εξέταση που προ-ανέφερα διότι μας δίνει τις απαντήσεις που θέλουμε δηλαδή αν το πρόβλημα είναι οργανικό οπότε ο Ουρολόγος έχει απόλυτη θέση στην θεραπεία ή δεν υπάρχει οργανικό πρόβλημα οπότε φρόνιμο θα ήταν να επιληφθεί ο ειδικός ψυχολόγος-σεξολόγος.
Φυσικά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συνυπάρχουν και οργανικής και ψυχολογικής φύσεως αίτια, εκεί επιβάλλεται η συνεργασία για το καλύτερο αποτέλεσμα.Τα φάρμακα για την στυτική δυσλειτουργία είναι επικίνδυνα χωρίς την σύσταση του Ειδικού. Πώς μπορεί να πάει κάποιος σ' ένα φαρμακείο και να τα πάρει έτσι; τι δόση θα πάρει; για πόσο διάστημα; Και άλλα πολλά. Επίσης λάθος είναι η προσέγγιση θα πάρω ένα δύο χάπια αν δω αποτέλεσμα τότε όλα καλά ή η λήψη για ένα διάστημα κι αναλόγως βλέπουμε.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναζητήστε από τις πιο κάτω ετικέτες το θέμα που σας ενδιαφέρει

Αιματουρία Αιμάτωμα όρχεος που εκδηλώνεται με ανώδυνη διόγκωση οσχέου αιτία ακράτεια ούρων Ακράτεια των ούρων στη γυναίκα ανατομία ανατομία νεφρού ανδρική ορμόνη Ανδρικό Γεννητικό Σύστημα Ανδρολόγος Ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη αντρική υπογονιμότητα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αποκατάσταση της κιρσοκήλης Απώλεια ούρων Αφαίρεση του προστάτη αδένα με τη χρήση laser Αφαίρεση του προστάτη αδένα με laser βασικά στοιχεία ανατομίας βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος βότανα Βραχύς χαλινός πέους βραχύς χαλινός πέους αποκατάσταση Γενικά συμπεράσματα στον ουρολογικό καρκίνο Γενική εξέταση ούρων Γυναικολογική Ουρολογία Δακτυλική εξέταση στον προστάτη αδένα διάγνωση και λύσεις Διαταραχές εκσπερμάτισης Διαταραχές της ούρησης διατροφή Διαχείριση του καρκίνου του προστάτη διόγκωση προστάτη Διορθικό υπερηχογράφημα και αντιμετώπιση της προστατίτιδας Διορθικό υπερηχογράφημα στον προστάτη αδένα Διουρηθρική εκτομή θηλώματος ουροδόχου κύστης (TURBT) δυσουρία Ειδικό προστατικό αντιγόνο Ενδείξεις αποκατάστασης της κιρσοκήλης Ενδοπεϊκή ένεση – Trimix και Στυτική Δυσλειτουργία Η αντρική ουρήθρα Η Γυναικεία Ουρήθρα Η δακτυλική εξέταση στον καρκίνο του προστάτη Η διαγνωστική προσέγγιση της στυτικής δυσλειτουργίας Η Δυσλειτουργία της Στύσης Θεραπεύεται Η προστατίτιδα θεραπεία και στύση θεραπεία συμπτωμάτων και αντιμετώπιση Θεραπεία της υπερπλασίας του προστάτη αδένα Ιστορική αναδρομή στη θεραπεία καρκίνου του προστάτη Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη Κάπνισμα και Τσιγάρο Καρκίνος προστάτη Καρκίνος προστάτη και διορθικό Doppler Καρκίνος του προστάτη αδένα Καρκίνος του προστάτη και Ουρολογική προσέγγιση κιρσοκήλη Κιρσοκήλη και ανδρική υπογονιμότητα Κιρσοκήλη και κινητικότητα σπέρματος Κιρσοκήλη και προτιμώμενες τεχνικές αντιμετώπισης Κιρσοκήλη και υπογονιμότητα Κονδυλώματα Κονδυλώματα γεννητικά και ιός HPV κυστίτιδα Κωλικός νεφρού Μεγέθυνση πέους και χειρουργική αποκατάσταση Μηχανισμός φυσιολογικής ούρησης Μια υγιής σεξουαλική ζωή: 10 λόγοι για να κάνουμε έρωτα Νόσο Peyronie Νόσος Peyronie Νόσος Peyronie αιτιοπαθογένεια θεραπεία νυκτουρία ο νεφρός και η ανατομία του Ο πεταλοειδής νεφρός Ο προληπτικός έλεγχος στον καρκίνο του προστάτη Ο προσδιορισμός της αγγειακής ανεπάρκειας ως αιτίου στυτικής δυσλειτουργίας με τη βοήθεια του έγχρωμου Doppler Ο προστάτης αδένας και χειρουργική αποκατάσταση Οι νεφροί Οι όγκοι των όρχεων Οι Ουρολοιμώξεις Οι Ουρολοιμώξεις Στυτική δυσλειτουργία και θεραπεία Κιρσοκήλη και υπογονιμότητα Θέλετε να μείνετε έγκυος Όρχεις και επιδιδυμίδες Ουρητήρες ανατομία Ουροδόχος κύστη ανατομία Ουρολογία και Ανδρολογία Ουρολογικά και Ανδρολογικά θέματα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ουρολοιμώξεις Ουροποιητικό σύστημα Παθολογική Ανατομική παρουσίαση μίας περίπτωσης Πέος μέγεθος και κοινωνία Περιτομή και σεξουαλική ζωή Πέτρος Θάνος χειρουργός Ουρολόγος Πρόληψη και διατροφή στον καρκίνο του προστάτη προστατεκτομή και στυτική δυσλειτουργία Προστάτης αδένας Προστάτης αδένας ανατομία Προστατίτιδα Προστατίτιδα και διορθικό έγχρωμο Doppler Προστατίτιδα φωτογραφίες Πρόωρη εκσπερμάτιση και προστατίτιδα σεξ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Σ.Μ.Ν.) Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και σεξ Στύση και στυτική δυσλειτουργία Στυτική δυσλειτουργία αίτια και θεραπεία Στυτική δυσλειτουργία και θεραπεία Συμπτώματα και αίτια στον καρκίνο του προστάτη συμπτώματα και στυτική δυσλειτουργία συχνουρία ΣΧΟΛΙΑ Τεστοστερόνη Τεχνική πτύχωσης Τι είναι Καρκίνος Το Διαδικτυακό Σεξ Το ουροποιητικό σύστημα Το πέος και το όσχεο Το σύστημα βαθμολόγησης Gleason Υπερπλασία προστάτη Υπερπλασία προστάτη αδένα Υπογονιμότητα υπογονιμότητα και στυτική δυσλειτουργία φίμωση Φίμωση και θεραπεία φίμωση πέους Φίμωση πέους βραχύς χαλινός και αποκατάσταση Φοιτήτριες κάνουν σεξ με ασθενείς τους Φυσιολογία της στύσης Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής Φωτογραφίες κονδυλωμάτων χαλινός χειρουργική αντιμετώπιση Χειρουργική θεραπεία καρκίνου του προστάτη χειρουργική τεχνική Nesbit χλαμύδια Χριστίνα Νικολαΐδου Ειδικός Παθολογο-ανατόμος χρόνια προστατίτιδα Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία και ψυχολογικά αίτια Aκράτεια ούρων στη γυναίκα Erectile Dysfunction erection and life style H Διαγνωστική προσέγγιση στον καρκίνο του προστάτη libido peritomi sto peos PSA Sweet Life Tα 13 Βασικά Στοιχεία του Σεξ treatment in erectile dysfunction