Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Τεχνικές αποκατάστασης των πεϊκών κάμψεων


Τεχνική Νesbit

H χειρουργική τεχνική Nesbit περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1965, ενώ χρησιμοποιήθηκε για αποκατάσταση στη Νόσο Peyronie το 1977. Η επέμβαση γίνεται με αφαίρεση ελλειψoειδoύς τμήματoς τoυ ινώδoυς χιτώνα στην αντίθετη πλευρά από αυτή της κάμψης. O Yachia τo 1990 ανέπτυξε με επιτυχία μια τρoπoπoιημένη τεχνική με επιμήκη τoμή και εγκάρσια συρραφή.
Ωστόσo, oι τεχνικές αυτές συνoδεύoνται με πoλλές επιπλoκές και έχoυν αντικατασταθεί από την τεχνική πτύχωσης ή την διατoμή της πλάκας και την τoπoθέτηση μoσχεύματoς. Η χειρουργική αποκατάσταση κατά Nesbit θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν η ασθένεια παραμένει σταθερή όπως έχουμε προ-αναφέρει κι αυτό με σκοπό την εξασφάλιση των μακροχρόνιων θετικών αποτελεσμάτων. Κατά την Τεχνική Nesbit τοποθετούνται ραφή ή ραφές αναλόγως του βαθμού και έκτασης της κάμψης στην ακριβώς αντίθετη πλευρά με αφαίρεση ελλειψoειδoύς τμήματoς τoυ ινώδoυς χιτώνα. Έτσι,λοιπόν, ευθειάζεται το πέος και τα συνολικά αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, με ποσοστό επιτυχίας 82%  όπως αναφέρθηκαν από τον Ralph et al. Όμως ,όπως και είναι λογικό, υπήρξε συζήτηση όσον αφορά τα αίτια των αποτυχημένων αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης τεχνικής στο επίπεδο πέος κι ευθειασμός αλλά και την σμίκρυνση του πέους. Η μείωση του μήκους του πέους είναι μία πάρα πολύ σοβαρή επιπλοκή της τεχνικής Nesbit και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψην. Γι’αυτόν τον λόγο θα πρέπει ν’αποφεύγεται η εκτέλεσει της τεχνικής σε σοβαρού βαθμού κάμψεις  ( >40-450  ).

Τεχνική πτύχωσης

Η τεχνική αυτή είναι σχετικά απλή και περιλαμβάνει την τoπoθέτηση παράλληλων μη απoρρoφήσιμων ραμμάτων (συνήθως τέσσερα έως έξι) στoν ινώδη χιτώνα της αντίθετης πλευράς κoντά στo κέντρo της κάμψης, 2-3cm από τo σπoγγιώδες, στην περίπτωση ραχιαίας κάμψης, και μεταξύ της εν τω βάθει ραχιαίας φλέβας και της ραχιαίας αρτηρίας στην περίπτωση κoιλιακής κάμψης. To κύριo πλεoνέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι δεν επηρεάζoνται η oυρήθρα και τα νευραγγειακά δεμάτια.
Τo κύριo μειoνέκτημα είναι η μείωση τoυ μήκoυς τoυ πέoυς κατά 2-3cm. Η τεχνική αυτή ενδείκνυται σε περιπτώσεις μικρής και μέτριας κάμψης, με καλή στυτική λειτoυργία και επαρκές μήκoς πέoυς.                                    
                                                               
Διατoμή/εκτoμή της πλάκας με τoπoθέτηση μoσχεύματoς

Prolene sutures have been placed distal and proximal to the plaque and at the tip of each of the releasing incisions. An incision has been made outlining the plaque, and the plaque is excised. The strands of the septum have been incised and are seen in the midline of the defect
The plaque has been excised. This defect must now be filled with a dermal graft. To determine the size of the patch, we measure the defect in the tunica while stretching it first longitudinally, then laterally

H τεχνική αυτή έχει κερδίσει έδαφoς έναντι άλλων, γιατί διατηρεί τo μήκoς τoυ πέoυς. Επίσης με αυτή μπoρεί να διoρθωθεί κάθε είδoυς παραμόρφωση (δίκην κλεψύδρας, κoιλιακή, ραχιαία κάμψη). Χρησιμoπoιoύνται διάφoρα αυτόλoγα μoσχεύματα, όπως oι φλέβες, η περιτoνία τoυ oρθoύ και τα συνθετικά όπως Dacron και Gore-Tex[66].
Τα συνθετικά μoσχεύματα πλεoνεκτoύν των αυτόλoγων γιατί δεν απαιτoύν επιπλέoν χειρoυργικό χρόνo για την παρασκευή τoυς, αλλά εμφανίζoυν μεγαλύτερo κίνδυνo ανάπτυξης φλεγμoνής. Ανεξαρτήτως τoυ τύπoυ μoσχεύματoς πoυ χρησιμoπoιείται, η χειρoυργική τεχνική είναι η ίδια και περιλαμβάνει διαχωρισμό των νευραγγειακών δεματίων και απoκάλυψη της πλάκας, η oπoία είτε τέμνεται, είτε αφαιρείται. Η αφαίρεση, ωστόσo, αυξάνει τo μέγεθoς τoυ ελλείμματoς, απαιτεί μεγαλύτερo μόσχευμα και αυξάνει τoν κίνδυνo μετεγχειρητικών επιπλoκών.

Technique of harvest of the dermal graft. A, The area of nonhirsute skin immediately superior to the iliac crest is identified. The dermal graft is marked, designed to be approximately 30% larger in all dimensions than the corporotomy defect. B, The dermal graft is meticulously de-epithelialized. C, After de-epithelialization is accomplished, the incision is carried into the subcuticular adipose tissue. D, The graft is harvested with meticulous defatting of the deep aspect. E, The dermal graft donor site is closed per primam.

Τoπoθέτηση πεϊκής πρόθεσης

Ημίσκληρες και υδραυλικές πρoθέσεις έχoυν χρησιμoπoιηθεί με ή χωρίς διατoμή της πλάκας.

Χρήση μοσχευμάτων

Ο βλεννογόνος της στοματικής κοιλότητας είναι από τα πιο δημοφιλή μοσχεύματα στην πλαστική χειρουργική.

Η επιτυχία αυτών των μοσχευμάτων είναι αποδεδειγμένη σε μεγάλες σειρές ασθενών και πρώτο σε χρήση μόσχευμα είναι ο στοματικός βλεννογόνος, ενώ δεύτερο το δέρμα του πέους. Για να απαντήσουν στο ερώτημα: πότε ο βλεννογόνος της στοματικής κοιλότητας είναι καλύτερος από το δέρμα του πέους, ο Alsikafi και οι συνεργάτες του σύγκριναν το αποτέλεσμα 95 ουρηθροπλαστικών με χρήση μοσχεύματος από στοματικό βλεννογόνο και 24 ουρηθροπλαστικών με δέρμα πέους. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της μελέτης  ήταν 84% επιτυχούς επέμβασης της ουρηθροπλαστικής με τη χρήση δερματικού μοσχεύματοςπέους, με μέσο χρόνο παρακολούθησης 201 μήνες και 87% επιτυχούς επέμβασης με χρήση στοματικού βλεννογόνου και με μέσο χρόνο παρακολούθησης 48 μήνες. Άλλες σημαντικές διαφορές μεταξύ των παραπάνω ομάδων δεν υπήρξαν.
Ο Alsikafi και οι συνεργάτες του καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο τύποι μοσχευμάτων είναι εξαιρετικό υλικό για την επανορθωτική χειρουργική της ουρήθρας, συγκριτικά αποδεδειγμένο με μια περίοδο μετεγχειρητικής παρακολούθησης μεγαλύτερη για τα δερματικά μοσχεύματα.
Ο Gozzi και οι συνεργάτες του αναφέρουν τα αποτελέσματα από 194 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επανορθωτική χειρουργική στενωμάτων της βολβικής ουρήθρας, με χρήση δερματικών μοσχευμάτων από τη γεννητική, καθώς και από την εξωγεννητική περιοχή, καταλήγοντας στο ότι και αυτοί οι τύποι μοσχευμάτων έχουν εξαιρετικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Ο Barbagli και οι συνεργάτες του, σε μια ανασκοπική μελέτη 95 ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επανορθωτική χειρουργική στενωμάτων της βολβικής ουρήθρας, όπου σε 45 από αυτούς χρησιμοποιήθηκε δερματικό μόσχευμα πέους και στους υπόλοιπους 50 χρησιμοποιήθηκε μόσχευμα στοματικού βλεννογόνου, διαπίστωσαν ότι από τους 45 ασθενείς στους οποίους χρησιμοποιήθηκε δερματικό μόσχευμα πέους,στους 33 το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα ήταν επιτυχές (ποσοστό 73%), ενώ σε 12 (ποσοστό 27%) το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα δεν ήταν καλό.  Από τους 50 ασθενείς με μόσχευμα στοματικού βλεννογόνου, οι 42 (ποσοστό 84%) είχαν άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, ενώ στους υπόλοιπους 8 (ποσοστό 16%) το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι τα ελεύθερα μοσχεύματα κερδίζουν έδαφος, αν και τα τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα δεν ξεκαθαρίζουν αν κάποιο από τα δύο υπερέχει. Κάποιες μελέτες που προσπάθησαν να το αποδείξουν δεν τα κατάφεραν. Υπάρχει συνεχής αναζήτηση σχετικά με το ποιο είναι το ιδανικό μόσχευμα, δηλαδή το μόσχευμα που θα ικανοποιεί όλα τα ανατομικά χαρακτηριστικά του πέους  και θα βελτιώσει το λειτουργικό και το αισθητικό κομμάτι της επέμβασης. Τέτοια τμήματα θα μπορούσαν να είναι τμήματα του σπογγιώδους ιστού του πέους, της περιτονίας του δαρτού. Παρ’ όλ’ αυτά,δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να στηρίξουν την καταλληλότητα των παραπάνω ιστών σε όλους τους ασθενείς.
Τίθεται, λοιπόν, μια σειρά από ερωτήματα:
• Τι τύπος αγγειακής υποστήριξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί;
• Σε ποιους ασθενείς η χρήση μοσχευμάτων με κρημνό είναι η καταλληλότερη;
Η προσεκτική εξέταση, η ανίχνευση των κριτηρίων, καθώς και η επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, θα πρέπει να δώσει απάντηση σε όλα τα παρα-πάνω ερωτήματα.
Δερματικά αυτομοσχεύματα ολικού πάχους
Τα μοσχεύματα περιλαμβάνουν την επιδερμίδα και τις δυο στιβάδες του χορίου. Για να προσληφθούν πρέπει να έχει αφαιρεθεί πλήρως το υποδόριο λίπος. Υπερτερούν από τα μερικού πάχους αυτομοσχεύματα στο ότι διατηρούν την φυσιολογική τους χροιά και αρχιτεκτονική και στο ότι ρικνώνονται λιγότερο ώστε να έχουν καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Μειονεκτήματα τους είναι η δυσχερέστερη πρόσληψη καθώς και η περιορισμένη επιφάνεια που μπορεί να καλύψουν. Χρησιμοποιούνται για κάλυψη στο πρόσωπο, στην παλαμιαία επιφάνεια του χεριού ή σε μικρά καλώς αιματούμενα τραύματα. Συνήθεις δότριες χώρες είναι η οπισθοωτιαία, η υπερκλείδια, η μηροβουβωνική, τα βλέφαρα, η ακροποσθία και η έσω επιφάνεια του βραχίονα.
Κρημνοί
Κρημνός ονομάζεται κινητό τμήμα ιστών που μπορεί να μετατοπιστεί από μία περιοχή του σώματος σε μία άλλη και αιματώνεται από αγγεία που υπάρχουν στο σχηματιζόμενο μίσχο.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναζητήστε από τις πιο κάτω ετικέτες το θέμα που σας ενδιαφέρει

Αιματουρία Αιμάτωμα όρχεος που εκδηλώνεται με ανώδυνη διόγκωση οσχέου αιτία ακράτεια ούρων Ακράτεια των ούρων στη γυναίκα ανατομία ανατομία νεφρού ανδρική ορμόνη Ανδρικό Γεννητικό Σύστημα Ανδρολόγος Ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη αντρική υπογονιμότητα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αποκατάσταση της κιρσοκήλης Απώλεια ούρων Αφαίρεση του προστάτη αδένα με τη χρήση laser Αφαίρεση του προστάτη αδένα με laser βασικά στοιχεία ανατομίας βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος βότανα βραχύς χαλινός πέους αποκατάσταση Γενικά συμπεράσματα στον ουρολογικό καρκίνο Γενική εξέταση ούρων Γυναικολογική Ουρολογία Δακτυλική εξέταση στον προστάτη αδένα διάγνωση και λύσεις Διαταραχές εκσπερμάτισης Διαταραχές της ούρησης διατροφή Διαχείριση του καρκίνου του προστάτη διόγκωση προστάτη Διορθικό υπερηχογράφημα και αντιμετώπιση της προστατίτιδας Διορθικό υπερηχογράφημα στον προστάτη αδένα Διουρηθρική εκτομή θηλώματος ουροδόχου κύστης (TURBT) δυσουρία Ειδικό προστατικό αντιγόνο Ενδείξεις αποκατάστασης της κιρσοκήλης Ενδοπεϊκή ένεση – Trimix και Στυτική Δυσλειτουργία Η αντρική ουρήθρα Η Γυναικεία Ουρήθρα Η δακτυλική εξέταση στον καρκίνο του προστάτη Η διαγνωστική προσέγγιση της στυτικής δυσλειτουργίας Η Δυσλειτουργία της Στύσης Θεραπεύεται Η προστατίτιδα θεραπεία και στύση θεραπεία συμπτωμάτων και αντιμετώπιση Θεραπεία της υπερπλασίας του προστάτη αδένα Ιστορική αναδρομή στη θεραπεία καρκίνου του προστάτη Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη Κάπνισμα και Τσιγάρο Καρκίνος προστάτη Καρκίνος προστάτη και διορθικό Doppler Καρκίνος του προστάτη αδένα Καρκίνος του προστάτη και Ουρολογική προσέγγιση κιρσοκήλη Κιρσοκήλη και ανδρική υπογονιμότητα Κιρσοκήλη και κινητικότητα σπέρματος Κιρσοκήλη και προτιμώμενες τεχνικές αντιμετώπισης Κιρσοκήλη και υπογονιμότητα Κονδυλώματα Κονδυλώματα γεννητικά και ιός HPV κυστίτιδα Κωλικός νεφρού Μεγέθυνση πέους και χειρουργική αποκατάσταση Μηχανισμός φυσιολογικής ούρησης Μια υγιής σεξουαλική ζωή: 10 λόγοι για να κάνουμε έρωτα Νόσο Peyronie Νόσος Peyronie Νόσος Peyronie αιτιοπαθογένεια θεραπεία νυκτουρία ο νεφρός και η ανατομία του Ο πεταλοειδής νεφρός Ο προληπτικός έλεγχος στον καρκίνο του προστάτη Ο προσδιορισμός της αγγειακής ανεπάρκειας ως αιτίου στυτικής δυσλειτουργίας με τη βοήθεια του έγχρωμου Doppler Ο προστάτης αδένας και χειρουργική αποκατάσταση Οι νεφροί Οι όγκοι των όρχεων Οι Ουρολοιμώξεις Οι Ουρολοιμώξεις Στυτική δυσλειτουργία και θεραπεία Κιρσοκήλη και υπογονιμότητα Θέλετε να μείνετε έγκυος Όρχεις και επιδιδυμίδες Ουρητήρες ανατομία Ουροδόχος κύστη ανατομία Ουρολογία και Ανδρολογία Ουρολογικά και Ανδρολογικά θέματα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ουρολοιμώξεις Ουροποιητικό σύστημα Παθολογική Ανατομική παρουσίαση μίας περίπτωσης Πέος μέγεθος και κοινωνία Περιτομή και σεξουαλική ζωή Πέτρος Θάνος χειρουργός Ουρολόγος Πρόληψη και διατροφή στον καρκίνο του προστάτη προστατεκτομή και στυτική δυσλειτουργία Προστάτης αδένας Προστάτης αδένας ανατομία Προστατίτιδα Προστατίτιδα και διορθικό έγχρωμο Doppler Προστατίτιδα φωτογραφίες Πρόωρη εκσπερμάτιση και προστατίτιδα σεξ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Σ.Μ.Ν.) Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και σεξ Στύση και στυτική δυσλειτουργία Στυτική δυσλειτουργία αίτια και θεραπεία Στυτική δυσλειτουργία και θεραπεία Συμπτώματα και αίτια στον καρκίνο του προστάτη συμπτώματα και στυτική δυσλειτουργία συχνουρία ΣΧΟΛΙΑ Τεστοστερόνη Τεχνική πτύχωσης Τι είναι Καρκίνος Το Διαδικτυακό Σεξ Το ουροποιητικό σύστημα Το πέος και το όσχεο Το σύστημα βαθμολόγησης Gleason Υπερπλασία προστάτη Υπερπλασία προστάτη αδένα Υπογονιμότητα υπογονιμότητα και στυτική δυσλειτουργία φίμωση φίμωση πέους Φοιτήτριες κάνουν σεξ με ασθενείς τους Φυσιολογία της στύσης Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής Φωτογραφίες κονδυλωμάτων χαλινός χειρουργική αντιμετώπιση Χειρουργική θεραπεία καρκίνου του προστάτη χειρουργική τεχνική Nesbit χλαμύδια Χριστίνα Νικολαΐδου Ειδικός Παθολογο-ανατόμος χρόνια προστατίτιδα Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία και ψυχολογικά αίτια Aκράτεια ούρων στη γυναίκα Erectile Dysfunction erection and life style H Διαγνωστική προσέγγιση στον καρκίνο του προστάτη libido peritomi sto peos PSA Sweet Life Tα 13 Βασικά Στοιχεία του Σεξ treatment in erectile dysfunction